Jak a jaké poskytujeme služby

Pro potřeby poskytování kvalifikovaných služeb ohledně pro klienty důvěrných informací jsme vybaveni těmto účelům plně vyhovující provozovnou na adrese V. Talicha 12, České Budějovice, kde jsou jak samostatné kanceláře každého z členů týmu JT LEGAL s.r.o., advokátní kancelář, tak i zasedací místnosti včetně veškerého potřebného zázemí.

Jako výhodu pro klienty spatřujeme dobrou dopravní dostupnost s možností bezplatně zaparkovat buď přímo u provozovny, nebo na velkém parkovišti cca 100 metrů od provozovny.

Trestní právo

V této pro současný či budoucí život člověka závažné oblasti poskytujeme právní služby všeho druhu, zejména tedy obhajobu obviněných osob (příp. právní pomoc ještě před zahájením trestního stíhání či při konzultaci jednání, které by mohlo hrozit přesahy do trestněprávní oblasti), zastupování poškozeného v trestním řízení, konzultace v otázkách obhajoby či dalších souvisejících otázek trestního práva.

Právo související s podnikáním

Rekodifikace soukromého práva s účinností od 1. 1. 2014 zasáhla významně do sféry podnikání v celé jeho složitosti a šíři, proto nabízíme naší právní pomoc a zkušenosti při zakládání společností, přípravě či posouzení smluv týkajících se podnikání, sporů vzniklých při podnikání včetně soudních žalob či zastupování v takových sporech, řešení otázek diskriminace, ale i dalších oblastech, které se při podnikání vyskytnou.

Občanské právo

Zejména po rekodifikaci soukromého práva s účinností od 1. 1. 2014 jsou některé věci běžného života jinak zákonem ošetřené než tomu bylo v minulosti a proto právní služby v tomto širokém okruhu poskytovaných služeb jsem připraveni poskytnout v celé jeho šíři. Specializujeme se na smluvní vztahy včetně soudního vymáhání dlužných částek, převody nemovitostí včetně úschov a ověřování podpisů, oblast nájmu bytů i prostor sloužících podnikání příp. také pachtu, náhrady škod včetně škody na zdraví, pojišťovací záležitosti, ale i další oblasti, které klient potřebuje v běžném životě řešit.

Pracovní právo

Většiny osob týkající se oblast práva (neboť vystupuje povětšinou buď v roli zaměstnance, nebo zaměstnavatele), ve které nabízíme kvalifikovanou právní pomoc např. v otázkách skončení pracovního poměru, nároků zaměstnanců, kolektivních smluv, zakládání či fungování odborů, škod, hmotné odpovědnosti zaměstnanců apod.

Svěřenské fondy

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva se v českém právním řádu objevil pro mnohé neznámý institut - svěřenský fond, který umožňuje široké využití při správě majetku včetně případného ošetření dalšího nákládání s ním. Dosavadní praxe v jiných zemích (ve formě tzv. trustů) ukazuje, že tento institut efektivně využívají klienti jako kvalifikovanější formu rozdělení svého majetku mezi potenciální dědice. Náš tým advokátů se tímto institutem dlouhodobě zabývá a disponujeme certifikovaným svěřenským poradcem a správcem. 

Správní právo

Pro mnohé nenápadná, ale velmi intenzivně do života člověka zasahující široká oblast práva, která se netýká pouze správného jednání s úřady, ale i právních otázek souvisejících s dotačním řízením, pokud čerpáte veřejné prostředky z jakéhokoliv dotačního titulu, přestupkového práva včetně dopravních nehod i dalších oblastí správního práva.

Právo veřejných zakázek

Řada subjektů se zapojuje do veřejných zakázek (či výběrových řízení nepodléhajících režimu zákona č. 137/2006 Sb.) ať již na straně zadavatelů či vyhlašovatelů soutěží nebo v pozice uchazečů či dodavatelů, a v této oblasti nabízíme letité zkušenosti a znalosti oblasti např. s přípravou a realizací zadávacího řízení, sepisu námitek proti postupu zadavatele, podání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či přípravy správních žalob či kasačních stížností.

Jsme si vědomi toho, že pro nevystudovaného právníka může být právo nepřehledné a složité, když v předchozích částech jsme se snažili popsat alespoň ty nejběžnější oblasti práva, ve kterých Vám můžeme nabídnout naše kvalifikované služby. Neváhejte se však na nás obrátit – a to právě např. prostřednictvím bezplatného kontaktního formuláře v sekci „Kontakty“ – i v případě, že jste svůj problém nezařadili do některé z výše popsaných částí.