Přehled změn v daňové legislativě účinných od 1. ledna 2016

Přehled změn v daňové legislativě účinných od 1. ledna 2016

Od 1. ledna letošního roku došlo k několika zásadním legislativním změnám ve vztahu k dani z přidané hodnoty. Změny se týkají zejména kontrolního hlášení a uplatnění DPH u nemovitostí. V souvislosti s pokračující elektronizací státní správy pak s koncem roku 2015 skončila i výjimka pro fyzické osoby z povinnosti podávat hlášení v elektronické podobě. Tato změna se přitom týká již daňového přiznání za zdaňovací období prosinec 2015 nebo IV. čtvrtletí 2015.

Kontrolní hlášení:

 

S účinností od 1. ledna 2016 je plátcům daně z přidané hodnoty uložena nová povinnost, a to podávat tzv. „kontrolní hlášení k DPH“, obsahující základní informace o přijatých a vydaných daňových dokladech. Kontrolní podání se podává výlučně elektronicky.

Kontrolní hlášení podávají právnické osoby měsíčně do 25. dne následujícího měsíce, fyzické osoby pak měsíčně či čtvrtletně vždy dle periody podávání daňového přiznání. První kontrolní hlášení je podáváno za zdaňovací období leden 2016, a to do 25. února 2016. U fyzických osob – čtvrtletních plátců DPH bude první kontrolní hlášení podáno za I. čtvrtletí 2016 do 25. dubna 2016.

Dle důvodové zprávy k novele zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je cílem a smyslem kontrolního hlášení umožnit správci daně získat informace o vybraných transakcích realizovaných plátci a ve spojení s dalšími údaji identifkovat riziková sdružení osob (řetězce, karusely) odčerpávající neoprávněně finanční prostředky.

Zákon o dani z přidané hodnoty s porušením povinnosti související s kontrolním hlášením spojuje poměrně přísné následky, konkrétně pevné pokuty v rozmezí od 1.000,- Kč do 50.000,- Kč. Vláda však již schválila návrh další novely, kterou by měly být uvedené sankce zmírněny a zavedena též možnost sankci prominout. Tato novela by mohla být účinná od června tohoto roku.

 

Změny uplatnění DPH u nemovitostí:

 

Novelou zákona o dani z přidané hodnoty byl oproti minulosti rozšířen okruh pozemků, které budou považovány za stavební, a budou tak podléhat při prodeji zdanění daní z přidané hodnoty. Jedná se zejména o pozemky, u nichž jsou již prováděny přípravné úkony (stavební práce, správní povolení a souhlasy apod.) pro provedení stavby.

Novela rovněž upravuje podmínky pro osvobození od DPH v případě podstatné změny stavby, jednotky či inženýrské sítě.

 

Elektronická podání:

 

Od počátku roku 2016 jsou daňové přiznání k DPH včetně souhrnného hlášení a příloh povinny podávat v elektronické podobě i fyzické osoby, pro něž byla do konce roku stanovena výjimka. Tato povinnost se týká již daňového přiznání za zdaňovací období prosinec 2015 nebo IV. čtvrtletí 2015.

Poplatníci, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, jsou pak povinni podávat elektronicky též přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, žádosti o zrušení registrace, řádná daňová přiznání, dodatečná daňová přiznání, hlášení a vyúčtování. Přechodné období, po které bylo možné činit uvedená podání jiným způsobem, skončilo 31. prosince 2015.

Možnost činit uvedená podání datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu a dodatečně je do 5 dnů potvrzovat v listinné formě tzv. e-tiskopisem zůstává nadále zachována pro některé případy, a to zejména pro podání na DPH.