Exekuční řízení zahájené v rozporu s dohodou mezi oprávněným a povinným

Exekuční řízení zahájené v rozporu s dohodou mezi oprávněným a povinným

V právní praxi často dochází k situaci, kdy žalobce ve sporu uspěje a získá pravomocné rozhodnutí – exekuční titul. Z mnoha důvodů i poté dochází k jednání mezi věřitelem a dlužníkem ohledně dobrovolného splnění dluhu (před zahájením exekuce). Nejvyšší soud v rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 4289/2013 dospěl k závěru, že případná dohoda věřitele a dlužníka je závazná a dokonce může být překážkou vedení exekučního řízení.

V daném případě došlo (v průběhu řízení před soudem) k dohodě věřitele a dlužníka následujícího znění: „Účastníci prohlašují a zavazují se, a to oba společně, i každý z nich samostatně, že před tím, než by kdokoliv z nich podal návrh na výkon rozhodnutí týkající se kteréhokoliv výroku usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích vydaného ve věci sp. zn. 3 Cm 507/2005, jímž bude schválen smír obsažený ve shora uvedeném společném písemném podání účastníků zmíněného řízení, vždy nejprve prokazatelně oznámí neprodleně svůj záměr druhé straně a projedná s druhou stranou důvody tohoto svého záměru“.

 

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že taková dohoda je pro obě strany závazná a věřitel nebyl oprávněn domáhat se své pohledávky prostřednictvím exekuce, pokud dohoda nedošla naplnění. Nejvyšší soud dále konstatoval, že překážkou exekučního řízení může být též dohoda o změně splatnosti pohledávky stanovené rozhodnutím soudu nebo dokonce trvalý závazek věřitele vůbec nevymáhat svou pohledávku v exekuci.

 

Pokud věřitel v rozporu s dohodou podá návrh na zahájení exekuce, je výkon rozhodnutí nepřípustnýa je zde důvod pro jeho zastavení podle ustanovení ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu.