K platnosti rozhodčí smlouvy

K platnosti rozhodčí smlouvy

Rozhodovací praxe ve věci platnosti rozhodčích doložek je velmi bohatá. V současné době je ustálen názor, že „rozhodčí nález není způsobilým exekučním titulem, podle něhož by mohla být nařízena exekuce, byl-li rozhodce určen odkazem na 'rozhodčí řád' vydaný právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona“. Bude však platná rozhodčí doložka, v níž bude vyjmenováno několik rozhodců, přičemž spor je oprávněn rozhodnout jeden rozhodce, a to ten, jehož vybere strana podávající rozhodčí žalobu?

Nejvyšší soud v rozhodnutí sp. zn. 33 Cdo 1616/2014 vyjádřil právní názor, že ano. Dospěl k závěru, že rozhodčí smlouva jmenovitě a jednoznačně určuje několik (v daném případě celkem osm) rozhodců – fyzických osob – z nichž je každý rozhodce oprávněn samostatně rozhodnout. Dle názoru Nejvyššího soudu se smluvní strany jednoznačně dohodly na rozhodci, resp. způsobu jeho určení, a to za dodržení všech zákonných předpokladů. Rozhodci totiž byli určeni jednoznačně uvedením jejich jmen, jejich výčet byl stálý a po celou dobu právní vztahu neměnný.