Převod družstevního podílu v bytovém družstvu znamená i přechod nájemního vztahu

Převod družstevního podílu v bytovém družstvu znamená i přechod nájemního vztahu

Nejvyšší soud v rozhodnutí sp. zn. 31 Cdo 1147/2012 uveřejněném pod číslem 7/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek sjednotil svou rozhodovací praxi v otázce, „zda nabyvatel na základě dohody o převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu (členského podílu) vstupuje do práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy uzavřené mezi dosavadním členem (převodcem) a družstvem“.

 

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že nabyvatel členský práv v bytovém družstvu nabývá též práva a povinnosti z nájemní smlouvy (vstupuje do postavení nájemce), přičemž tento závěr dovodil interpretací ust. § 230 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a výkladem ust. § 714 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

 

V dané věci byla navíc posuzována situace, kdy původnímu nájemci (převodci členských práv a povinností) byla dána (bytovým družstvem) výpověď z nájmu bytu přede dnem převodu členských práv a povinností. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že nabyvateli (novému nájemci) náleží práva vztahující se k bytu „zatížená“ výpovědí. Jinými slovy, účinky výpovědi se vztahují též na nabyvatele (nového nájemce), přestože tento její důvody sám nezavinil, a mají stejný vliv na trvání nájemního vztahu, jako kdyby ke změně v osobě nájemce vůbec nedošlo. V opačném případě by totiž převodem členských práv a povinností bylo možné obejít platnost a účinnost výpovědi a vyhnout se tak jejím důsledkům. Z uvedeného pak vyplývá, že osoba nabývající členská práva k bytovému družstvu se musí též zabývat otázkou, zda nájemní vztah převodce není zatížen způsobem, který by snižoval hodnotu převáděného členského podílu v bytovém družstvu.