Nárok na bezplatné poskytnutí technických normem ve stavebnictví

Nárok na bezplatné poskytnutí technických normem ve stavebnictví

 

Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 1 As 162/2014-63 ze dne 28. 5. 2015 dospěl k závěru, že z ust. § 196 odst. 2 stavebního zákona vyplývá povinnost Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví bezplatně poskytnout technické normy ve stavebnictví.

 

 

Je nyní na Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, jak na rozhodnutí soudu zareaguje, přičemž jednou z možností je, že znění technických norem bezplatně zpřístupní veřejnosti prostřednictvím svých webových stránek. V každém případě je pak dle Nejvyššího správního soudu každý oprávněn se úplného znění těchto norem domáhat prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím.